REGULAMIN USŁUG MULTIMEDIALNYCH FIRECENTER.PL/KATALOG

§1 DEFINICJE

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie serwisu firecenter.pl pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

a) DOSTAWCA - FIREMEDIA s.c.
Damian Kiljańczyk, Artur Kiljańczyk
09-400 Płock, ul. Gałczyńskiego 20/1/32
REGON: 146024208, NIP: 774-321-21-34

b) UŻYTKOWNIK – osoba stale zamieszkująca na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie zgodę swojego opiekuna prawnego na korzystanie z Usługi, która to osoba zamówiła Usługę i korzysta z niej w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

c) GSM – (z ang. the Global System for Mobile Communications) system komórkowej
telefonii cyfrowej;

d) SMS - (z ang. short message system) system krótkich wiadomości tekstowych;

e) SMS MT – (z ang. Short Messaging Service Mogile Terminated) - wiadomość SMS, wysyłana do Użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia Usługi, zawierająca zamówioną przez Użytkownika treść, przy czym za otrzymanie takiej wiadomości Użytkownik obciążany jest opłatą;

f) PRODUKTY MULTIMEDIALNE – produkty dedykowane na telefony komórkowe, oferowane za pośrednictwem Usługi, w postaci gier, tapet, dzwonków muzycznych, kawałów oraz zwiastunów filmowych;

g) LINK WAP – link do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu pobrania Produktu Multimedialnego;

h) USŁUGA - usługa świadczona przez Dostawcę w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, w ramach której Użytkownik otrzymuje od Dostawcy, za pośrednictwem wiadomości SMS MT, z częstotliwością wynikającą z Regulaminu, Produkty Multimedialne w postaci Linku WAP, kończąca się przeprowadzanym dla Użytkowników Konkursem;

g) KONKURS - rodzaj usługi oferowanej przez FireMedia s.c. w ramach Serwisów MT, w której Użytkownik odpowiada na zadane pytanie lub pytania, a FireMedia s.c. oferuje nagrodę lub nagrody za właściwe lub najciekawsze odpowiedzi.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Usługa jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.p. z o.o., Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. oraz P4 Sp. z o.o.

 2. Każda osoba przed zamówieniem Usługi powinna zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do zasad korzystania z Usługi każda osoba może skontaktować się z Dostawcą w celu uzyskania odpowiedzi na powstałe wątpliwości.

 3. Każda osoba, która zamawia Usługę zapisując się za pomocą komendy START PUNKT przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Na życzenie każdego Uczestnika Dostawca udostępnia treść niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej, przesyłając go na adres e-mail podany przez Uczestnika.

 4. Usługa jest dla Użytkownika odpłatna. Użytkownik obciążany jest za każdą otrzymaną od Dostawcy wiadomość SMS MT zawierającą informację o tym, że otrzymał jeden punkt na swoje konto na stronie firecenter.pl/katalog - punkty można później zamienić na wybrane produkty. Katalog nagród jest dostępny na stronie firecenter.pl/katalog /nagrody. Opłata za otrzymanie wiadomości SMS MT od Dostawcy wynosi 5 złotych netto (6,15 złotych brutto) i jest doliczana do rachunku za świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, w którego sieci aktywowana jest karta SIM z wykorzystywaniem której Użytkownik korzysta z Usługi.

 5. Żadna informacja zamieszczona na stronach www Usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.

 6. Z Usługi nie mogą korzystać członkowie zarządu, wspólnicy, kontrahenci, pracownicy, przedstawiciele i doradcy Dostawcy oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

 7. Serwis rozpocznie swoje działanie z dniem 01.12.2013 do odwołania.

§3 Zasady zamawiania i korzystania z Usługi

 1. Usługę można zamówić postępując zgodnie z następującą procedurą:

a) Użytkownicy w celu zamówienia Usługi powinni w ramach strony internetowej Usługi podać numer telefonu komórkowego, który będzie wykorzystywany do korzystania z Usługi (dalej „Numer Użytkownika”);

b) W przypadku użytkowników sieci Polkomtel Sp. z o.o. (Plus) dla celów zamówienia Usługi wystarczające jest podanie numeru komórkowego zgodnie z lit. a) powyżej, a następnie wysłanie wiadomości SMS o treści wskazanej na stronie internetowej na numer wcześniej ustalony z usługodawcą; z chwilą wysłania wiadomości sms użytkownik zamawia Usługę (moment zamówienia Usługi); opłata za SMS w sieci Polkomtel Sp. z o.o. (Plus) jest zgodna z cennikiem opłat operatora.

c) W przypadku użytkowników sieci PTK Centertel Sp. z o.o. (Orange), Polska Telefonia Cyfrowa S.A (T-Mobile) oraz P4 Sp. z o.o. (Play) konieczne jest oprócz podania Numeru Telefonu zgodnie z lit. a) powyżej, wpisanie na stronie internetowej Usługi otrzymanego od Dostawcy, na Numer Telefonu, numeru PIN, a następnie zatwierdzenie zamówienia Usługi; z chwilą zatwierdzenia zamówienia użytkownik zamawia Usługę (moment zamówienia Usługi).

d) W obu wyżej wymienionych przypadkach użytkownik po zapisaniu się do serwisu otrzyma pierwszą płatną wiadomość.

 1. W ramach Usługi Użytkownik otrzymuje jeden punkt za każdą otrzymaną wiadomość SMS. Punkty można wymienić w serwisie na dowolne, wybrane przez siebie produkty. Dodatkowo W ramach Usługi Użytkownik otrzymuje od Dostawcy Produkty Multimedialne za pośrednictwem SMS MT, w postaci Linków WAP umożliwiających ich pobranie (pobranie Produktu Multimedialnego z wykorzystaniem Linku WAP może wiązać się z pobraniem przez operatora usług telekomunikacyjnych opłaty za transfer danych zgodnie z taryfą operatora GMS Użytkownika) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich wysłania.

 2. Użytkownik zamawiając Usługę wyraża zgodę na otrzymywanie odpłatnych wiadomości SMS MT zawierających punkty oraz Linki WAP do pobrania Produktów Multimedialnych.

 3. Koszt otrzymania przez Użytkownika od Dostawcy jednej wiadomości SMS MT z ustalonego numeru, w ramach Usługi, wynosi 5 złotych netto (6,15 złotych brutto) z częstotliwością 3 razy w tygodniu poniedziałek, środa, piątek o godzinie 18:00.

 4. Użytkownik obciążany jest wskazaną w ust. 4 powyżej opłatą tylko za wiadomości SMS MT otrzymane od Dostawcy w ramach Usługi.

 5. Użytkownik, który dokona aktywacji Usługi korzysta z Usługi do momentu rezygnacji z Usługi.

 6. Usługa jest świadczona w okresie wskazanym od dnia jej aktywacji do dnia jej deaktywacji. Otrzymywanie informacji za pośrednictwem Usługi SMS można przerwać, wysyłając wiadomość SMS o treści STOP PUNKT na numer 60555

 7. Warunkiem otrzymania SMS MT jest posiadanie przez Użytkownika włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania przez Dostawcę wiadomości SMS zawierających Linki WAP do pobrania Produktów Multimedialnych oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie pozwalających na pokrycie kosztów wysłania wiadomości SMS. Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez operatorów sieci GSM.

 8. Opłata za połączenie internetowe, w tym ze stroną WAP, nie jest wliczona w cenę Usługi i jest zależna od aktualnych stawek operatorów GSM, w których sieci GSM Użytkownik posiada aktywowaną kartę SIM.

 9. Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez operatorów sieci GSM.

 10. Produkty Multimedialne oraz pozostałe utwory rozpowszechniane w ramach Usługi podlegają ochronie jako utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).

 11. Użytkownikowi z chwilą pobrania danego Produktu Multimedialnego udzielana jest niewyłączna sublicencja w zakresie umożliwiającym Użytkownikowi korzystanie z pobranej Treści Multimedialnej wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Zakres terytorialny licencji ograniczony jest do terytorium Polski. Użytkownik nie jest uprawniony do komercyjnego wykorzystywania pobranych Produktów Multimedialnych, ich kopiowania, jak również rozpowszechniania.

 12. Zamawiając Usługę Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu realizacji Usługi. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody Użytkownika na przetwarzanie danych przez Dostawcę uniemożliwia realizację Usługi. Osoby nie życzące sobie otrzymywania od Dostawcy wiadomości mogą zażądać zaprzestania wykorzystywania ich danych w każdej chwili wysyłając takie żądanie pocztą elektroniczną na [email protected], jak również w sposób właściwy dla złożenia reklamacji. Tylko właściciel numeru jest w stanie włączyć oraz wyłączyć* usługę SMS MT poprzez wysłanie wiadomości dezaktywującej STOP PUNKT na numer 60555 lub kontakt z infolinią operatora w celu szybkiej dezaktywacji.

§4 Zasady udziału w Konkursach

 1. Przystąpienie do danego Konkursu następuje w sposób wskazany w punkcie §3.1

 2. Konkurs polega na rywalizacji Użytkowników w udzieleniu najciekawszej odpowiedzi na zamieszone na stronie konkursowej pytanie.

 3. Konkurs ma charakter jednorazowy.

 4. Wyboru najciekawszych odpowiedzi dokonuje każdorazowo Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa składać się będzie z 3 osób powołanych przez FireMedia s.c. spośród jego przedstawicieli.

 5. Rodzaj oferowanych w danym Konkursie nagród, jak i ich ilość oraz wartość i termin rozstrzygnięcia Konkursu, wskazane są każdorazowo na Stronie Internetowej.

 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zamiany nagrody na inną nagrodę ani żądanie zapłaty ekwiwalentu pieniężnego w miejsce nagrody rzeczowej.

 7. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe następuje poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej(e-mail) ( [email protected]) . Odpowiedzi udzielić należy w terminie nie późniejszym niż 48 godzin od rejestracji w USŁUDZE.

 8. Przesłana przez Użytkownika odpowiedź nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi, ani nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.

 9. Zwycięzca Konkursu powiadomiony zostanie o wygranej za pomocą SMS'a wysłanego na numer telefonu Użytkownika lub poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Po otrzymaniu SMS'a informującego o wygranej, Użytkownik winien podać dane konieczne do dostarczenia nagrody (tj: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością, oraz numerem konta w przypadku wygranej pieniężnej) oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez FireMedia s.c. ww. danych osobowych w celu wydania nagrody. Podanie ww. danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wydania nagrody.

 10. Nagroda rzeczowa wysłana zostanie do Użytkownika pocztą lub przesyłką kurierską na koszt FireMedia s.c. na adres wskazany przez Użytkownika, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o wygranej. W przypadku, zawinionego nie podjęcia przez Użytkownika nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do jego dyspozycji, Użytkownik może dokonać odbioru nagrody osobiście i na własny koszt. Nagroda pieniężna przekazana zostanie przelewem na rachunek bankowy Użytkownika lub przekazem pocztowym, wedle wyboru Użytkownika.

 11. Nagroda, której wartość przekracza kwotę 760,00 zł może być realizowana wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez Użytkownika zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości tej nagrody. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Użytkownika zobowiązany jest do uiszczenia FireMedia s.c.(płatnikowi podatku) kwoty należnego podatku w terminie 14 dni od daty poinformowania go o przyznaniu nagrody.

 12. W przypadku, kiedy zwycięzca konkursu wygra nagrodę rzeczową, której zrealizowanie nie jest możliwe w postaci bonu towarowego, vouchera lub kuponu rabatowego, o którym mowa jest na stronie konkursowej, FireMedia S.C zastrzega sobie prawo do sobie prawo do zaoferowania innej nagrody o tej samej wartości po uprzednim kontakcie z UŻYTKOWNIKIEM.

 13. "FireMedia s.c." zobowiązany jest wysłać osobę upoważnioną do przedstawicielstwa firmy " FireMedia s.c." do zwycięzcy, który w imieniu " FireMedia s.c." opłaci (tj. dokona zakupu / opłaty) przedmiot wygrany przez zwycięzcę konkursu w punkcie/filii podmiotu którego produktu dotyczył konkurs lub w przypadku kiedy przedmiot jest niedostępny w ofercie podmiotu, " FireMedia s.c." zobowiązuje się przelać na konto zwycięzcy, wskazane przez zwycięzcę drogą elektroniczną konto bankowe, równowartość nagrody konkursowej.

 14. Organizator konkursu, firma FireMedia s.c. z siedzibą w Płocku oświadcza, że wszystkie zamieszczone w Serwisie znaki towarowe (słowne, graficzne, słowno-graficzne, zarówno zarejestrowane jak i niezarejestrowane), znaki usługowe, projekty graficzne i logo, takie jak: Reserved, Sephora, Sony, Venezia, Triumph, Multikino, KFC, Pizza Hut, McDonalds, Decathlon, Coffee Heaven, Starbucks, Empik, Cafe i inne (dalej jako "Znaki Towarowe") są własnością odpowiednich podmiotów, którym przysługuje prawo ochronne do wyłącznego używania Znaków Towarowych w sposób zarobkowy, zawodowy lub gospodarczy (dalej jako "Właściciele"). Wykorzystanie w Serwisie Znaków Towarowych służy wyłącznie celom informacyjnym i nie ma na celu wykorzystania lub nadużycia wizerunku oraz dobrego imienia, jak również renomy Właścicieli lub Znaków Towarowych. Organizator konkursu nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Właścicielami Znaków Towarowych, ani nie uzyskał licencji na korzystanie ze Znaków Towarowych zamieszczonych w Serwisie.

§5 Zasady zamawiania i wysyłki nagród

 1. Użytkownik w każdym momencie może złożyć zamówienie na wybraną przez siebie nagrodę. Warunkiem jest posiadanie odpowiedniej ilości punktów na daną rzecz.

 2. Zamówienie składa się po zalogowaniu na swoje indywidualne konto w FireCenter. Konsultant serwisu w ciągu 24h skontaktuje się z zarejestrowanym w systemie numerem telefonu w celu potwierdzenia złożenia zamówienia oraz ustalenia terminu i adresu, na który ma zostać wysłana nagroda. Wysyłka następuje maksymalnie w ciągu 7 dni od potwierdzenia telefonicznego.

§6 Zasady rezygnowania z Usługi

 1. Użytkownik może zrezygnować z Usługi w każdej chwili, bez podawania przyczyn rezygnacji.

 2. Rezygnacji z Usługi można dokonać wysyłając wiadomość SMS o treści wcześniej określonej na wcześniej ustalony numer - 60555.

 3. Wiadomość dezaktywująca Usługę może być wysłana wyłącznie z Numeru Użytkownika.

§7 Odpowiedzialność

 1. Dostawca oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona była na jak najwyższym poziomie.

 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Dostawcę problemy w funkcjonowaniu Usługi związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci GSM oraz niedostępnością wiadomości w sieci odbiorcy.

 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Dostawcę niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Dostawca uprawniony będzie do przesunięcia terminu świadczenia Usługi do czasu usunięcia przeszkód.

 4. Zabrania się korzystania z Usługi w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.

 5. Dostawca zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z Usługi, zablokowania dostępu do Usług Użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm.

 6. Postanowień niniejszego artykułu nie można w żaden sposób interpretować jako zapisów w jakikolwiek sposób ograniczających przewidziane przepisami prawa uprawnienia konsumentów.

§8 Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację do biura obsługi klienta Dostawcy z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:

a) mailowo – na adres : [email protected]

b) pisemnie – na adres Firemedia s.c. z siedzibą w Płocku, przy ul. Gałczyńskiego 20/1 lok.32 Polska

 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz numer telefonu komórkowego z którego wysłana została Wiadomość Inicjująca oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Użytkownika związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Użytkownika. W przypadku braku ww. danych Dostawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz Numer Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Użytkownika związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Użytkownika. W przypadku braku ww. danych Dostawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z Usługą będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiany wchodzą w życie z w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Usługi. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik może rozwiązać umowę jeżeli nie akceptuje dokonanych zmian.

 3. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.